ו

ו

ושמרו בני ישראל

ושמרו בני ישראל את השבתלעשות את השבת לדורותם ברית עולםביני ובין בני ישראל אות היא לעולם.ושמרו בני ישראל את השבתלעשות את השבת לדורותם ברית עולםביני ובין בני ישראל אות היא לעולם.כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץוביום השביעי, וביום השביעי שבת וינפשוביום השביעי, וביום השביעי שבת וינפש.

קרא עוד »

ושבו בנים לגבולם

ופדויי ה' ישובוןובאו ציון ברינהושבו בנים לגבולםושמחת עולם על ראשםובנו ערים נשמות וישבוונטעו כרמים ושתו את יינםועשו גנות ואכלו את פריםושבו בנים לגבולםובאו ציון ברינהושמחת עולם על ראשםושבו בנים לגבולם

קרא עוד »

ושאבתם מים

ושאבתם מים בששוןממעייני הישועה.ושאבתם מים בששוןממעייני הישועה.מים, מים, מים מיםהוי מים בששון.מים, מים, מים, מים,הוי מים בששון.הי, הי, הי, הי,מים, מים,מים, מיםמים, מים בששון.מים, מיםמים, מים,מים, מים בששון.

קרא עוד »

ודוד יפה עיניים

ודוד יפה עינייםהוא רועה בשושניםודוד יפה עינייםהוא רועה בשושניםהיכה שאול באלפיוודוד ברבבותיובן ישי חי וקייםבן ישי חי וקיים.

קרא עוד »

ואני ברוב חסדך

ואני ברוב חסדךאבוא ביתךאשתחווה אל היכל קודשךביראתךואני ברוב חסדךאבוא ביתךאשתחווה אל היכל קודשךביראתךתיליי ליי ליי ליי…ואני ברוב חסדךאבוא ביתךאשתחווה אל היכל קודשךביראתךואני ברוב חסדךאבוא ביתךאשתחווה אל היכל קודשךביראתךתיליי ליי ליי ליי…ואני ברוב..ואני ברוב..ואני ברוב..ואני ברוב..ברוב..ברוב..

קרא עוד »