כ

כ

כן בקודש חזיתיך

כן בקודש חזיתיךלראות עוזך וכבודךכן בקודש חזיתיךלראות עוזך וכבודךצמאה הוי צמאה הוי צמאה צמאהצמאה לך נפשיכמה, הוי כמה הוי כמה כמהכמה לך בשרי.

קרא עוד »

כי תבואו אל הארץ

כי תבואו אל הארץונטעתם כל עץ תחילה,ונתן העץ פריווהארץ יבולה.עת לנטוע אילנותעת לנטוע אילנותעת לנטוע ולבנותוישבתם איש תחת גפנוותחת תאנתו,והייתם כעץ שתולעל פלגי מיםעת לנטוע…

קרא עוד »