פ

פ

מתפללים

והננו היום באיםבכל לב ובכל נפשברוב תשוקהובכסף גדוללחסות בצל כנפיךולהשכיל באמתךמתפללים מתנפלים ומתחנניםלפני הדרת זיו תפארתך

קרא עוד »

מקהלות עם

מקהלות עם ברכו אל, הרימו קול כוח ואליגל יעקב וישמח ישראל, ביום שמחתכם שיר מהלל אלרוממו אל מאיר אורה, גבר חסדו אשר בראחתן וכלה היא לו לעזרה, ישיר ישראל אז את השירההללוהו גדלוהו, כי ברוך הוא נאמןלכבוד החתן בחור מעם, יעקב איש תםדרשו אל חי לעולמים, הללוהו במרומיםיוסף עליכם אלף …

קרא עוד »

מפי אל

אין אדיר כאדוניואין ברוך כבן עמרם.אין גדולה כתורהואין קדושה כישראל.מפי אל, מפי אליבורך כל ישראל.אין הדור כאדוניואין ותיק כבן עמרם.אין זכה כתורהואין דגולים כישראל.מפי אל, מפי אליבורך כל ישראל.אין טהור כאדוניואין יחיד כבן עמרם.אין כבודה כתורהואין למדנים כישראל.מפי אל, מפי אליבורך כל ישראל.אין מלך כאדוניואין נביא כבן עמרםאין סומכה כתורהואין …

קרא עוד »

מנורה

עשינו לך מנורה בימי משה,וכבתה,עשינו לך מנורה בימי שלמה,וכבתה,מכאן ואילך אין אנו ממתיניןאלא לאורך.

קרא עוד »

מזרה ישראל

מזרה ישראל יקבצנומזרה ישראל יקבצנומזרה ישראל יקבצנומזרה ישראל יקבצנוושמרו כרועה עדרוכרועה עדרו שמרו.ושמרו כרועה עדרוכרועה עדרו, הו.

קרא עוד »