ק

ק

קול ששון וקול שמחה

השמחה עכשיו התחילהבואו בואו חסידיםלילה של רינה וגילהבואו בואו חסידיםהתזמורת מנגנתבואו בואו חסידיםבת הרבי מתחתנתבואו בואו חסידיםחסידים…גם הרבי הזקן רוקד מרוב שמחהואשתו הרבנית מרוב שמחה בוכהוכולם שמחים בוכים רוקדים בהילולהחתונה כזאת עוד לא הייתה בקהילהאיי איי איי אייהכלה בוכה, כבר די להבואו בואו חסידיםהיא חושבת על הלילהבואו בואו חסידיםלחתן ניתן …

קרא עוד »

קול רינה

קול רינה וישועהקול רינה וישועהבאוהלי צדיקים.ימין, ימין, ימין השםעושה חיל.

קרא עוד »

קול מבשר

שישיו ושימחו בשמחת הגאולההנה הנה משיח באהנה הוא באמשיח צידקנוהנה הוא באבמהרה בימינוהנה הוא באיבוא ויגאלנו במהרהבימינו משיח צידקנו אוהו…קול מבשר מבשר ואומר

קרא עוד »

קול דודי

קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה בא!קול דודי, קול דודיקול דודי הנה זה באמקפץ על ההריםמדלג על הגבעותמקפץ על ההריםמדלג על הגבעות.

קרא עוד »

פרשתי ידי

פרשתי ידי אליךנפשי כארץ עייפהנפשי כארץ עייפהלך סלהמהר ענני…כלתה רוחי, מהר ענני!כלתה רוחי, מהר ענני!כלתה רוחי, מהר ענני!כלתה רוחי, מהר ענני!כלתה רוחי…

קרא עוד »

פיתחו לי שערי צדק

פיתחו לי שערי צדקאבוא בם אודה יהפיתחו לי שערי צדקאבוא בם אודה יהזה, זה השערזה, זה השערהשער לאדוניצדיקים יבואו בו.

קרא עוד »

פיה פתחה

פיה פתחה בחכמהותורת חסד על לשונהצופיה הליכות ביתהולחם עצלות לא תאכלקמו בניה ויאשרוהבעלה ויהללהרבות בנות עשו חילואת עלית על כולנה 

קרא עוד »

עין בעין

כל צופיך נשאו קוליחדיו ירננוכי עין בעין יראובשוב ה' ציון.פצחו ורננו יחדיוחורבות ירושליםכי נחם ה' עמוגאל ירושלים.חשף ה'את זרוע קודשולעיני כל הגוייםוראו כל אפסי ארץאת ישועת אלוקינוכי עין בעין יראובשוב ה' ציון.וראו כל אפסי ארץאת ישועת אלוקינו.

קרא עוד »

עושה שלום

עושה שלום במרומיוהוא יעשה שלום עלינוועל כל עם ישראלואמרו, אמרו אמן.יעשה שלום, יעשה שלוםשלום עלינו ועל כל ישראליעשה שלום, יעשה שלוםשלום עלינו ועל כל ישראל.

קרא עוד »