מי יתן

מי יתן מנוחתילפני אדון השלוםוהייתה שלמה מיטתיהחיים והשלוםישלח מלאכו לפניללוותי לוויהבכוס ישועות אשא פנימנת כוסי רוויה

קרא עוד »

מזרה ישראל

מזרה ישראל יקבצנומזרה ישראל יקבצנומזרה ישראל יקבצנומזרה ישראל יקבצנוושמרו כרועה עדרוכרועה עדרו שמרו.ושמרו כרועה עדרוכרועה עדרו, הו.

קרא עוד »

מזמור שיר ליום השבת

מזמור שיר, מזמור שירליום השבת.מזמור שיר, מזמור שירליום השבת.טוב להודות לאדוניולזמר לשמך עליון.להגיד בבוקר חסדךואמונתך בלילות.עלי עשורועלי נבלעלי הגיון בכינור.כי שימחתני, אדוני בפעליךבמעשי ידיך ארנן.מזמור שיר…צדיק כתמר יפרחכארז בלבנון ישגה.שתולים בבית אדוניבחצרות אלוהינו יפריחועוד ינובון בשיבה, דשניםורעננים יהיו.להגיד כי ישר, אדוניצורי, צורי, צוריצוריולא עוולה בו.מזמור שיר…

קרא עוד »

מזמור לדוד

"מזמור לדודה' רועי לא אחסרבנאות דשא ירביצניעל מי מנוחות ינהלני"נפשי ישובבינחני במעגלי צדקלמען שמו""גם כי אלך בגיא צלמוותלא אירא רעכי אתה עמדי""שבטך ומשענתךהמה ינחמוני""תערוך לפני שולחןנגד צוררידשנת בשמן ראשיכוסי רוויה"אך טוב וחסדירדפוני כל ימי חייושבתי בבית ה'לאורך ימים"

קרא עוד »

מה טובו אוהליך יעקב

ואני ברֹב חסדךאבוא אבוא ביתךאשתחווה אל היכל קודשךאוי אוי אוי אוי ביראתךמה מה מה מה מה מה מהמה טובו אוהליך יעקבמה מה מה מה מה מה מהמשכנותיך ישראל

קרא עוד »

לפלח הרימון

לפלח הרימון אדמה רקתךכגובה הארמון גבוהה קומתךומור עם קנמון יפיחון מביתךצביה עיניה לליבי אסרולעיני היונים אדמה עיניהכמו חוט השני דמות שפתותיהליופיה עם עונים יבורך צוריהלבבי ולבבה באהבה נקשרולבנה כסהר מאירה כחמהמדלגת מהר אלי גבעה רמהאני ארבה מוהר תנו לי העלמהלבבי עם רוחי בידה נחברוחבצלת שרון ושושנת העמקנטויית הגרון ועלי תתחמקותביא …

קרא עוד »

לכל זמן

לכל זמן ועתלכל חפץ תחת השמיםעת ללדת ועת למותעת לטעת ועת לעקורעת להרוג ועת לרפואעת לפרוץ ועת לבנותעת לבכות ועת לשחוקעת ספוד ועת רקודלכל זמן ועתלכל חפץ תחת השמיםעת לחבוק ועת לרחוקעת לבקש ועת לאבדעת לקרוע ועת לתפורעת לחשות ועת לדברעת לאהוב ועת לשנואעת מלחמה ועת שלום…

קרא עוד »

לכו נרננה לכה דודי

לכו נרננה לה', נריעה לצור ישענו,נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו.כי אל גדול ה', ומלך גדול על כל אלהים,אשר בידו מחקרי- ארץ, ותועפות הרים לו.אשר-לו הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו,בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך.לכו נרננה לה', נריעה לצור ישענו,נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו.ירעם הים ומלאו, תבל ויושבי …

קרא עוד »