לך אלי תשוקתי

לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתילך לבי וכליותי, לך רוחי ונשמתילך ידי לך רגלי וממך היא תכונתילך עצמי לך דמי ועורי עם גוויתילך עיני ורעיוני וצורתי ותבניתילך רוחי לך כוחי ומבטחי ותקוותילך אהמה ולא אדמה עדי תאיר את אפלתילך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתילך מלכות לך גאות, לך תאות …

קרא עוד »

להיות בשמחה תמיד

מצווה גדולה להיות בשמחהמצווה גדולה בשמחה תמידמצווה גדולה להיות בשמחהמצווה גדולה בשמחה תמידבשמחה תמיד,בשמחה תמיד,מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.אז בוא נשיר-מצווה גדולה להיות בשמחהמצווה גדולה בשמחה תמידמצווה גדולה להיות בשמחהמצווה גדולה בשמחה תמידבשמחה תמיד,בשמחה תמיד,מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד.כל אחד צריך,להיות תמיד בשמחהנכון שאפשר להיות, במרה שחורהאך אם נדע תמיד …

קרא עוד »

כן בקודש חזיתיך

כן בקודש חזיתיךלראות עוזך וכבודךכן בקודש חזיתיךלראות עוזך וכבודךצמאה הוי צמאה הוי צמאה צמאהצמאה לך נפשיכמה, הוי כמה הוי כמה כמהכמה לך בשרי.

קרא עוד »

כי תבואו אל הארץ

כי תבואו אל הארץונטעתם כל עץ תחילה,ונתן העץ פריווהארץ יבולה.עת לנטוע אילנותעת לנטוע אילנותעת לנטוע ולבנותוישבתם איש תחת גפנוותחת תאנתו,והייתם כעץ שתולעל פלגי מיםעת לנטוע…

קרא עוד »

ירושלים אורו של עולם

היי היי היי היי היי היי היי היי היי…ירושלים אורו של עולם, ירושלים אורו של עולםירושלים אורו של עולם, היי היי היי, אורו של עולם.היי היי היי, ומי אורה של ירושלים? אורה של ירושלים?ומי אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא.ירושלים, ירושלים, ירושלים, אורו של עולם.הוי, הוי, ירושלים, הוי,הוי,ירושליםהוי, הוי, ירושלים, …

קרא עוד »

יצו השם

יצו השם אתךאת הברכה באסמךובכל משלח ידךוברכך בארץאשר השם אלוקיך נותן לךיפתח השם לךאת אוצרו הטובאת השמיםלתת מטר ארצך בעתוולברך את כל מעשה ידך

קרא עוד »