הינבא אל הרוח

הינבא אל הרוחאל הרוחואמרת אל הרוחומארבע רוחות בואי הרוחופחי בהרוגים האלהבן אדם הינבאהינבא אל הרוח

קרא עוד »

הודו לאדוני

הודו לאדוני כי טובכי לעולם חסדויאמר נא ישראלכי לעולם חסדוהודו לאדוני כי טוב…יאמרו נא בית אהרוןכי לעולם חסדוהודו לאדוני כי טוב…יאמרו נא יראי אדוניכי לעולם חסדו.

קרא עוד »

הבן יקיר לי

הבן יקיר לי, יקיר לי, אפריםאם ילד אם ילד שעשועים.שעשועים, שעשועים, שעשועים.הבן יקיר לי, הבן יקיר לי,הבן הבן יקיר לי, יקיר לי אפריים,אם ילד אם ילד שעשועים.כי מדי דברי בוכי מדי דברי בוזכור אזכרנו עוד אזכרנו עוד.הבן יקיר לי אפריםאם ילד אם ילד אם ילדאם ילד שעשועים.כי מדי דברי בו,כי …

קרא עוד »

ברכנו

ברכנו השם אלוקינובכל, בכל מעשה ידינוברכנו השם אלוקינווברך, וברך את שנתנוותן תן תן, תן טל ומטרעל פני האדמה, על פני האדמה

קרא עוד »

ברך עלינו

ברך עלינו ה' אלוקינו.ברך עלינואת השנה הזוואת כל מיני תבואתה לטובהותן ברכה על פני האדמהושבענו מטובהוברך שנתנוכשנים הטובות לברכה.

קרא עוד »

בן בג בג

בן בג בג אומרהפוך בה והפוך בה דכולא בהובה תחזיוסיב ובלה בהומנה לא תזועשאין לך מידה טובה הימנה

קרא עוד »

בלבב שלם

הוה עז כנמר וקל כנשררץ כצבי וגיבור כארילעשות רצון אביך שבשמייםהוא היה אומרעז פנים לגהנום בוש פנים לגן עדןאייה אייה אייה אההההיהי רצון מלפניך ה' אלוקינוואלוקי אבותינושתבנה בית המקדש במהרה בימינוותזכינו לעבדךבלבב שלםבלבב שלםבלבב שלם…

קרא עוד »

בזכרי על משכבי

בזכרי על משכביזדון ליבי ואשמיואקומה ואבואהאל בית אלוהי והדומיוואומר בנשאי עיןבתחנוני אלי שמיוניפלה נא ביד אדוניכי רבים רחמיולך אלי צור חילימנוסתי בצרתיבך שברי ותקוותיאילותי בגלותילך כל משאלות ליביונגדך כל תאוותיפדה עבד לך צועקמיד רודיו וקמיוניפלה נא ביד אדוניכי רבים רחמיוענני אדוני ענניבקראי מן המצרויוודע בעמיםכי ידך לא תקצרואל תבזה ענות …

קרא עוד »

בואי בשלום

בואי בשלום עטרת בעלה,גם ברינה ובצהלה,תוך אמוני עם סגולה,בואי כלה שבת מלכתא,לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה.

קרא עוד »