אם בלשונות

אם בלשונות אנשים ומלאכים אדבר,ואין בי אהבה,הייתי כנחושת הומה או כצלצול תרועה.וכי תהיה לי נבואה, ואדע כל הסודות וכל הדעת,וכי תהיה לי כל האמונה עד כי אעתיק הרים,ואין בי האהבה – הייתי כאין.ואם אחלק את כל הוניואם אתן את גופי לשרפהואין בי האהבה – כל זאת לא תועילני.האהבה מארכת-אף ועושה …

קרא עוד »

אל נורא עלילה

המציא לנו מחילה בשעת הנעילהשופכים לך נפשם מחה פשעם וכחשםוהמציאם מחילה בשעת הנעילהחון אותם ורחם וכל לוחץ ולוחםעשה בהם פלילה בשעת הנעילהזכר צדקת אביהם וחדש את ימיהםכקדם ותחילה בשעת הנעילהתזכו לשנים רבות הבנים והאבותבדיצה ובצהלה בשעת הנעילהמיכאל שר ישראל אליהו וגבריאלבשרו נא הגאולה בשעת הנעילה

קרא עוד »

אל אדון

אל אדון על כל המעשיםברוך ומבורך בפי כל נשמהגודלו וטובו מלא עולםדעת ותבונה סובבים הודוהמתגאה על חיות הקודשונהדר בכבוד על המרכבהזכות ומישור לפני כיסאוחסד ורחמים מלא כבודו.טובים מאורות שבראם אלוהינויצרם בדעת בבינה ובהשכלכוח וגבורה נתן בהםלהיות מושלים בקרב תבלמלאים זיו ומפיקים נוגהנאה זיום בכל העולםשמחים בצאתם ששים בבואםעושים באימה רצון …

קרא עוד »

אין עוד מלבדו

אנחנו כורעים ומשתחווים ומודיםלפני מלך מלכי המלכיםהקדוש, הקדוש ברוך הואאין עוד מלבדו,אין עוד מלבדו,אין עוד מלבדו –אפס זולתו

קרא עוד »

אין כאלוהינו

אין כאלוהינו אין כאדונינואין כמלכנו אין כמושיענומי כאלוהינו מי כאדונינומי כמלכנו מי כמושיענונודה לאלוהינו נודה לאדונינונודה למלכנו נודה למושיענוברוך אלוהינו ברוך אדונינוברוך מלכנו ברוך מושיענואתה הוא אלוהינו אתה הוא אדונינואתה הוא מלכנו אתה הוא מושיענואתה תקום תרחם ציוןכי עת לחננה, כי עת לחננהכי בא מועד.

קרא עוד »

איילת חן

אילת חן בגלות תסמכניובלילה, ובלילה בתוך חיקה מלונילכוס יינה אני תמיד מזומןונתערב חמד יינה ביינישתו דודים לעומתי ושכרווהעירו לשכל רעיוניאילת חן, אילת חן, אילת חןבגלות תסמכניובלילה בתוך חיקהבתוך חיקה מלוניזמן הפריד לכל רעים ודודיםאבל דודי באהבה ימשכניאילת חן, אילת חן, אילת חןבגלות תסמכניובלילה בתוך חיקהבתוך חיקה מלוני

קרא עוד »

אזמר בשבחין

אזמר בשבחיןלמיעל גו פתחיןדבחקל תפוחיןדאינון קדישיןנזמן לה השתאבפתורא חדתאובמנרתא טבתאדנהרא על רישיןימינא ושמאלאוביניהו כלהבקישוטין אזלאומאנין ולבושיןיחבק לה בעלהוביסודא דילהדעביד ניחא להיהא כתיש כתישיןצוחין אף עקתיןבטלין ושביתיןברם אנפין חדתיןורוחין עם נפשיןחדו סגי ייתיועל חדא תרתינהורא לה ימטיוברכן דנפישיןקריבו שושביניןעבידו תיקוניןלאפשא זיניןונונין עם רחשיןלמעבד נשמתיןורוחיא חדתיןבתרתין ותלתיןובתלתא שבשיןועטרין שבעין להומלכא דלעילאדתתעטר כלהבקדיש …

קרא עוד »

אודה לאל לבב חוקר

שימו לב אל הנשמהלשם שבו ואחלמה,ואורה כאור החמהשבעתים כאור הבקר. מכסא כבוד חצבהלגור בארץ ערבה,להצילה מלהבהולהאירה לפנות בקר. אודה לאל לבב חוקר,ברן יחד כוכבי בקר. עורו נא, כי בכל לילהנשמתכם עולה למעלה,לתת דין וחשבון מפעלהליוצר ערב ובקר . ימצאה מקשטתבטלית וטוטפת,כמו כלה מקדשתתמיד בבקר בבקר . אודה לאל לבב חוקר,ברן …

קרא עוד »

אדון עולם

אדון עולם אשר מלךבטרם כל יציר נבראלעת נעשה בחפצו כלאזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכללבדו ימלוך נוראוהוא היה, והוא הווהוהוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שנילהמשילו להחבירה.בלי ראשית בלי תכליתולו העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואליוצור חבלי בעת צרה.והוא נסי ומנוסימנת כוסי ביום אקרא

קרא עוד »