א

א

אתה אחד ושמך אחד

אתה אחד ושמך אחדומי ומי כעמך, ישראלאתה אחד ושמך אחדגוי אחד בארץתיפארת גדולהועטרת ישועהיום מנוחה וקדושה לעמך נתתיום מנוחה וקדושה לעמך נתת

קרא עוד »

אתאנו לחלות פניך

אתאנו לחלות פניךכי חסד ואמת יקדמו פניךנא אל תבישנונא אל תשיבנוריקם מלפניךסלח לנו ושלח לנוישועה ורחמים ממעונךאתאנו לבקש ממך כפרהאיום ונוראמשגב לעיתות בצרהתחיינו תחננוובשמך נקראסלח לנו ושלח לנוישועה ורחמים ממעונך

קרא עוד »

אשת חיל

אשת חייל מי ימצאורחוק מפנינים מיכרהבטח בה לב בעלהושלל לא יחסר.גמלתהו טוב ולא רעכל ימי, ימי חייהדרשה צמר ופישתיםותעש בחפץ כפיההיתה כאוניות סוחרממרחק תביא לחמהותקם בעוד לילהותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיהזממה שדה ותיקחהומפרי כפיה נטעה כרםחגרה בעוז מתניהותאמץ זרועותיה.

קרא עוד »

אשת חיל

אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה:בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר:גמלתהו טוב ולא-רע כל ימי חייה:דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה:היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה:ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה:זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטעה כרם:חגרה בעז מתניה ותאמץ זרועתיה:טעמה כי-טוב סחרה לא-יכבה בלילה נרה:ידיה …

קרא עוד »

אסדר לסעודתא

אסדר לסעודתא. בצפרא דשבתא.ואזמין בה השתא עתיקא קדישאנהורה ישרי בה. בקידושא רבא.ובחמרא טבא. דבה תחדי נפשאישדר לן שופריה. ונחזי ביקריה.ויחזי לן סתרה. דאתאמר בלחישאיגלה לן טעמי. דבתריסר נהמי.דאינון את בשמיה. כפילא וקלישאצרורה דלעילא. דבי חיי כלא.ויתרבי חילא. ותיסק עד רישאחדו חצדי חקלא. בדבור ובקלא.ומללו מלה. מתיקא כדובשאקדם ריבון עלמין. במילין …

קרא עוד »

אני מאמין

אני מאמיןבאמונה שלמהבביאת המשיח.ואף על פי שיתמהמה,עם כל זה אחכה לואחכה לו בכל יוםשיבוא

קרא עוד »

אנא ה'

אנא ה'…אנא ה'…כי אני עבדךאנא ה'…אנא ה'…כי אני עבדךאני עבדך בן אמתךאני עבדך בן אמתךאני עבדך בן אמתךפתחת למוסרי

קרא עוד »

אנא בכח

אנא, אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורהקבל רינת, עמך שגבנו, טהרנו, טהרנו נוראאנא בכח גדולת ימינך, תתיר צרורהקבל רינת עמך שגבנו, טהרנו נוראנא גיבור דורשי יחודך, כבבת שמרםברכם טהרם, רחמי צדקתךתמיד גמלם, חסין קדושחסין קדוש ברב טובך, נהל עדתֶךיחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתךשועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומותאנא, אנא …

קרא עוד »

אם בלשונות

אם בלשונות אנשים ומלאכים אדבר,ואין בי אהבה,הייתי כנחושת הומה או כצלצול תרועה.וכי תהיה לי נבואה, ואדע כל הסודות וכל הדעת,וכי תהיה לי כל האמונה עד כי אעתיק הרים,ואין בי האהבה – הייתי כאין.ואם אחלק את כל הוניואם אתן את גופי לשרפהואין בי האהבה – כל זאת לא תועילני.האהבה מארכת-אף ועושה …

קרא עוד »